Algemene verkoopvoorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene Verkoopvoorwaarden van Sweet Little Crown V.O.F, welke hierna genoemd wordt als “SLC” en de “VOORWAARDEN”. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen in onze Webshop voor particulieren van SLC.
Voor aankopen in winkels zijn de ‘voorwaarden’ van deze winkels van toepassing.

Artikel 1 – Identiteit van de VOF & Definities

Handelsnaam:                          Sweet Little Crown VOF

Vestigingsadres:                       Parklaan 1, 5582 KK, Waalre*

Emailadres:                             info@sweetlittlecrown.com

KvK-nummer:                           78034000

*Let op, dit is geen bezoekadres voor consumenten. Bestellingen worden verstuurd naar het door de klant opgegeven verzendadres.

“SLC”
De VOF Sweet Little Crown, gevestigd te (5582 KK) Waalre aan de Parklaan 1.

“CONSUMENT”
De natuurlijke persoon, niet handelend uit hoofde van dienst beroep of onderneming, die een product en/of dienst van SLC via de website of winkel besteld of koopt.

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden van Sweet Little Crown.

“Ingangsdatum”
Betekent de datum waarop de offerte of het orderformulier getekend wordt door de CONSUMENT.

“Overeenkomst”
Iedere overeenkomst die tussen SLC en de KLANT tot stand komt, alsmede (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en/of offertes van SLC alsmede op alle tussen SLC en de CONSUMENT gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is deze tekst van de algemene VOORWAARDEN van SLC ten allen tijden beschikbaar voor de CONSUMENT. Indien deze VOORWAARDEN op welke manier dan ook niet beschikbaar zijn voor de consument, is het de verantwoordelijkheid van de CONSUMENT deze VOORWAARDEN schriftelijk op te vragen bij de KvK of bij SLC. Deze VOORWAARDEN kunnen dan kosteloos worden toegezonden naar de CONSUMENT.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de CONSUMENT wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien een of meerdere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

2.5 De nietigheid van een bepaling leidt niet tot nietigheid van de gehele Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – Inhoud van de Overeenkomst

3.1 Indien de CONSUMENT er zeker van wil zijn dat de zaak/de prestatie geschikt is voor het door hem beoogde bijzonder gebruik, dient hij SLC daaromtrent voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst nauwkeurig te informeren, en moet de geschiktheid voor dat gebruik schriftelijk worden overeengekomen. De CONSUMENT draagt hierbij het risico van de foutieve overdracht gegevens.

3.2 De omvang hetgeen SLC dient te leveren, wordt bepaald door hetgeen in de Overeenkomst is neergelegd, waaronder de specificaties die SLC in de Overeenkomst heeft neergelegd. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, worden van te leveren en geleverde zaken de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

3.3 SLC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, in het geval SLC is uitgegaan van door de CONSUMENT verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.4 De CONSUMENT vrijwaart SLC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan SLC toerekenbaar is.

3.5 Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Het aanbod van is vrijblijvend. SLC is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen op ieder moment.

4.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.3 De aangeboden producten en/of diensten bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving. SLC draagt verantwoordelijkheid voor een voldoende gedetailleerde beschrijving te geven zodat een goede beoordeling van het aanbod door de CONSUMENT mogelijk is.

4.4 Het gebruik van afbeeldingen wordt beschouwd als een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Mogelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod kunnen de ondernemer niet ontbinden. SLC kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren op de website van SLC, exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

4.5 Specificaties of afbeeldingen in het aanbod van SLC zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Aan specificaties of afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

4.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de CONSUMENT duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verboden.

4.7 Indien de CONSUMENT het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd SLC onverwijld langs de elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door SLC is bevestigd, kan de CONSUMENT de overeenkomst ontbinden.

4.8 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft SLC passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

5.1 Bij levering van producten: de CONSUMENT heeft bij aankoop van de producten de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 kalenderdagen. Hierbij wordt gerekend met de bedenktijd die ingaat op de dag van ontvangst van het product door de CONSUMENT.

5.2 Gedurende de bedenktijd dient de CONSUMENT zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product zal door de CONSUMENT slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt worden voor zover nodig, om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de CONSUMENT gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door SLC verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Alle geretourneerde producten worden uitvoerig gecontroleerd op of het gedragen en/of gewassen is.

5.3 Wanneer de CONSUMENT wenst om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, is hij ten allen tijden verplicht om dit binnen 14 kalenderdagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan SLC. De CONSUMENT dient dit kenbaar maken te doen middels het retourformulier. Nadat de CONSUMENT heeft kenbaar gemaakt om gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de CONSUMENT het product binnen 14 dagen retour te sturen. De CONSUMENT dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door een bewijs van de retourzending.

5.4 Indien de klant na afloop van de hierboven genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht of het product niet binnen deze termijn heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

6.1 Wanneer de CONSUMENT gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van de retourzending voor rekening van de CONSUMENT. SLC zal het door de CONSUMENT betaalde bedrag met vermindering van de reeds betaalde verzendkosten, zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na herroeping, terugbetalen aan de CONSUMENT. De voorwaarden hierbij is dat het product in nieuwstaat terugontvangen is door SLC. De terugbetaling zal geschieden op dezelfde betaalmethode welke door de CONSUMENT is gebruikt. Indien de CONSUMENT een andere terugbetaling wenst, kan dit uitsluitend schriftelijk aangevraagd worden bij SLC.

6.2 Wanneer een product beschadigd is door het onzorgvuldig omgaan door de CONSUMENT zelf, is de CONSUMENT aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. Het product wordt gezien als beschadigd wanneer: de labels zijn verwijderd, er vlekken op de producten zitten die mogelijkerwijs zijn ontstaan door gebruik of het passen en wanneer het product is gewassen.

6.3 De CONSUMENT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van een product wanneer door SLC niet alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt. Dit dient ten allen tijden te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 7 – Prijzen

7.1 De bij producten vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

7.2 De door SLC aan de CONSUMENT door te berekenen verzendkosten bedragen EUR 4.95. Deze kosten worden apart aangegeven op de website.

7.3 Wanneer er sprake is van een aanbiedingsprijs, is deze uitsluitend gedurende een door SLC bepaalde periode geldig en uitsluitend zolang de voorraad strekt.

7.4 SLC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen ten allen tijden te kunnen wijzigen. Een prijswijziging zal niet eerder ingaan dan het moment waarop de CONSUMENT hiervan door SLC op de hoogte is gesteld. Indien een prijs van een product stijgt in de periode tussen het moment van bestelling en uitvoering van de bestelling door SLC dan heeft de CONSUMENT het recht de overeenkomst te ontbinden binnen 10 kalenderdagen na mededeling van de prijsverhoging door SLC.

7.5 SLC kan niet worden gehouden aan prijsaanduidingen die evident onjuist zijn, zoals waarvan een CONSUMENT had behoren te begrijpen dat de betreffende aanduiding een kennelijke vergissing of schrijffout bevatte. Bij druk- en zetfouten is SLC niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. Voor de gevolgen van eventuele druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijk aanvaard.

Artikel 8 – Levering

8.1 SLC zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

8.2 Na bestelling en betaling door de CONSUMENT wordt het product binnen vijf werkdagen verstuurd.

8.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

8.4 De door SLC opgegeven levertermijn is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Alle levertermijnen zijn indicatief aangezien SLC afhankelijk is van derden. Overschrijding van de levertermijn geeft de CONSUMENT geen recht op schadevergoeding. SLC kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen bij de bezorgdienst of douane.

8.5 Indien het product niet (langer) op voorraad is, zal SLC zich inspannen een passende oplossing te vinden door middel van bijvoorbeeld het aanbieden van een vergelijkbaar product in een andere kleur en/of maat. Uiterlijk bij levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product geleverd zal worden. Bij een vervangend product geldt het herroeping recht van deze algemene voorwaarden. De kosten van een eventuele retourzending van het vervangend product zijn voor rekening van SLC.

8.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij SLC tot het moment van bezorging aan de CONSUMENT of een vooraf aangewezen en aan SLC bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Betaling door de CONSUMENT aan SLC geschiedt via de op de website aangegeven betalingsopties.

9.2 De CONSUMENT heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan SLC te melden.

9.3 In geval van wanbetaling van de CONSUMENT heeft de ondernemer behouden wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de CONSUMENT kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 – Garantie

10.1 SLC staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, die de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2 SLC biedt 30 dagen garantie (gerekend vanaf de aankoopdatum) op gebreken die pas later aan het licht zijn gekomen. Deze garantie dekt bijvoorbeeld (productie)fouten maar deze garantie dekt geen slijtage die past bij normaal gebruik, vlekken c.q. verkleuringen ontstaan door opbergen of drogen in direct of indirect zonlicht, of een normale krimp (circa 5% voor biologisch katoen). Gebruik ten allen tijden de wasvoorschriften op de juiste manier.

10.3 De garantie komt te vervallen indien:
-  De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
-  De instructies van het waslabel zijn zichtbaar niet zijn opgevolgd;
-  De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.

10.4 Indien er sprake is van eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten, dient hier zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na levering, een schriftelijke melding van worden gemaakt aan SLC. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking waarbij de product(en) in nieuwstaat verkeren. Een artikel die bij levering defect blijkt, wordt omgeruild of retourgenomen.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Indien SLC door overmacht, of door een andere buitengewone omstandigheid, zoals brand, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, maatregelen opgelegd door de staat, bij onverwachte gebreken en/of storingen, bij SLC of bij haar toeleveranciers, haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met de CONSUMENT niet kan nakomen, heeft SLC het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op een nader tijdstip uit te voeren. Bij een reeds direct kenbare blijvende overmacht, of indien de overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd, heeft de CONSUMENT het recht de overeenkomst te ontbinden.

11.2 SLC is in een situatie zoals bedoeld in 12.1 van dit artikel nimmer tot enige vergoeding van schade gehouden.

Artikel 12 – Klachtenprocedure

12.1 SLC beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze procedure.

12.2 Klachten kunnen worden gericht aan de klantenservice van SLC en deze zijn bereikbaar op info@sweetlittlecrown.com. Bij klachten dient een CONSUMENT zich allereerst te wenden tot SLC.

12.3 Klachten welke worden ingediend bij SLC worden binnen een termijn van 14 dagen – gerekend van de datum van ontvangst – beantwoord. Wanneer een klacht om een langere verwerking of behandelperiode vraagt, wordt door SLC binnen de termijn van 14 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de CONSUMENT een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.4 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door SLC, zal SLC in overleg met de CONSUMENT de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

12.5 Vanaf 2016 is het ook mogelijk voor consumenten in de EU een klacht in te dienen bij de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting via http://ec.europa.eu/odr. Als je klacht nergens anders in behandeling is, kan je deze ook bij de Europese Unie platform indienen.

Artikel 13 – Persoonsgegevens

13.1 Persoonsgegevens van de CONSUMENT worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst.